Директорът за връзки с инвеститорите е лицето, което:

  • осъществява връзката между управителните органи на дружеството и неговите акционери;
  • отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
  • отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.

Александър Силвиянов Иванов
Директор за връзки с инвеститорите
бул. „Княз Борис I“ №82, ет.2, ап.3
гр. Варна, 9002
тел./факс: +359 52 610 367