МАДАРА ЮРЪП АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Членове на Съвета на директорите:

Пол Райли – Изпълнителен Директор

Жаклин Райли – Член на СД

Христо Валериев Соколарски – Независим член на СД

Мадара Юръп АД се представлява от г-н Пол Райли, който управлява и представлява Дружеството пред трети лица.