Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите и

2. Съвет на директорите

Общо събрание

Чл. 14. (1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде съставено във формата и съобразно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Председателят на Съвета на директорите е председател на Общото събрание. При отсъствие на председателя на Съвета на директорите, Общото събрание се председателства от лице, избрано от самото Общо събрание.

(5) Общото събрание избира секретар да води протоколите от заседанията на Общото събрание, както и всички други свързани с провеждането на Общото събрание документи, и лично да удостоверява действията на органите на Дружеството.