Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.  То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно приложимите законoви разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото Събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор в срока по предходната алинея 3 от настоящия член и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването й до приключването на Общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Дружеството публикува по реда на предходната ал. 4 от настоящия член и образците за гласуване чрез пълномощник.