31.03.2021 г.

Мадара Юръп АД публикува одитиран годишен финансов отчет за годината приключваща на 31.12.2020.

08.03.2021 г.

На 08.03.2021 г. с вписване 20210308110434 в Агенцията по вписванията е отразена промяна по партидата на дружеството в Търговски регистър, която е в съответствие с решенията на извънредното общо събрание на акционерите проведено на 25.02.2021 г. Промяната касае състава на съвета на директорите на дружеството.

20.03.2020г.

Мадара Юръп АД публикува одитиран годишен финансов отчет за годината приключваща на 31.12.2019.

08.03.2020г.

Уведомление по чл.27, ал.3 от Наредба 2 от 17.09.2003г. - отвори

30.03.2019г.

Мадара Юръп АД публикува одитиран годишен финансов отчет за годината приключваща на 31.12.2018 г.

17.01.2019 г.

Уведомление по чл.27, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г. - прочети тук

02.04.2018 г.

Мадара Юръп АД публикува одитиран годишен финансов отчет за годината, приключваща на 31.12.2017 г.

22.02.2018г.

Уведомление по чл.27, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г. - прочети тук

21.02.2018г.

На 22.03.2018 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Мадара Юръп АД

29.05.2017г.

На 30.06.2017 г. ще се проведе годишно редовно общо събрание на акционерите на Мадара Юръп АД

31.12.2016г.

Уведомление по чл.27, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г. – прочети

На 30.12.2016 г. с вписване 20161230122437  в Агенцията по вписванията е отразена промяна по партидата на дружеството в съответствие с решенията на извънредното Общо събрание на акционерите от 05.12.2016г. Промяната касае лицата представляващи дружеството. Пол Райли, гражданин на Великобритания е новоизбрания член на СД и представляващ дружеството.

30.12.2016г.

На 29.12.2016г. „Мадара Юръп“ АД подписа договор с  електронната медия „Инвестор.БГ” АД за използване на платформата „Бюлетин“ за публикуване на регулираната информация по смисъла на  чл. 27, ал.1 от Наредба №2 от 17.09.2003г., в интернет-сайта: www.investor.bg

04.11.2016г.

На 05.12.2016 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Мадара Юръп АД

26.10.2016г.

На основание чл.148б от ЗППЦК, във връзка с чл.100т от ЗППЦК, Мадара Юръп“ АД (Дружеството) съобщава, че на 26.10.2016г. в Дружеството постъпиха уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 от ЗППЦК от страна на акционерите Rainbow Malta (Holdings) Limited и Rainbow Group Services Limited, с което уведомяват Дружеството, че вследствие на сделкa с 47498 акции на Дружеството, регистрирана в Централен Депозитар АД на 24.10.2016г., Rainbow Malta (Holdings) Limited е свел дяловото си участие от 94,996% на 0%, а Rainbow Group Services Limited е увеличил дяловото си участие в Дружеството от 5% на 99,996% и след сделката притежава 49998 акции.

19.02.2016г.

На 21.03.2016 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Мадара Юръп АД

27.05.2015г.

На 29.06.2015 г. ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Мадара Юръп АД

31.03.2015 г.

Мадара Юръп АД публикува одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

16.03.2015 г.

На основание чл.28 от Наредба 2 и чл.100т от ЗППЦК, Ви информираме за промяна на одитора на Мадара Юръп АД /дружеството/ поради отказ от поемане на ангажимент от “КПМГ България” ООД – специализирано одиторско предприятие, избрано на общото събрание на акционерите проведено на 27.06.2014г. да извърши одит на годишния финансовия отчет на дружеството за 2014г.

Предвид краткия срок до 31.03.2015г след отказа, Съветът на директорите на дружеството избра на 13.03.2015г. Тома Симеонов Стоилов, регистриран одитор с диплома 0512, представляващ ТС Одит Консулт ЕООД, който да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

18.09.2014 г.

На 20.10.2014 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Мадара Юръп АД

24.05.2014 г.

На 27.06.2014 г. ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Мадара Юръп АД

17.04.2014 г.

Мадара Юръп АД представи инвестиционното си намерение за изграждане на екокомплекс “Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт” пред жителите на община Бяла.

BSG Investment Project_Presslaunch 17.04.2014

31.03.2014 г.

Мадара Юръп АД публикува годишен финансов отчет за 2013 г.

27.01.2014 г.

На 28.02.2014 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Мадара Юръп АД

22.01.2014 г.

Мадара Юръп АД публикува междинен финансов отчет за тримесечието към 31.12.2013 г.

26.10.2013 г.

Мадара Юръп АД публикува междинен финансов отчет за тримесечието към 30.09.2013 г.

30.07.2013 г.

Мадара Юръп АД публикува междинен финансов отчет за тримесечието към 30.06.2013 г.

30.05.2013 г.

На 30.06.2013 г. ще се проведе годишно Общо събрание на акционерите на Мадара Юръп АД.

30.04.2013 г.

Мадара Юръп АД публикува междинен финансов отчет за тримесечието към 31.03.2013 г.

30.03.2013 г.

Мадара Юръп АД публикува годишен финансов отчет за 2012 г.

13.03.2013г.

УВЕДОМЛЕНИЕ от Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Малта, със седалище и адрес на управление ул. „Мил“ № 93, QORMI QRM3102, Валета, Малта, вписано в Търговския регистър на Малта под номер С 41426, Чрез: Д.И.С.Л Секюритис, бул. „Княз Александър Дондуков“ бл. № 125, ет. 1, ап. 1, район Оборище, София . Относно:  Резултат от Търгово Предложение на Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид  за закупуване на акции от капитала на „Мадара Юръп” АД, публикувано във в-к “Новинар”  и в-к “Капитал  Дейли”  на 11.02.2013 г.: Срокът за приемане на търговото предложение изтече на 11.03.2013 г; Брой на акционерите, приели предложението:  няма акционери, които да са приели търговото предложение; В резултат на отправеното търгово предложение участието на Рейнбоу Малта Холдингс Лимитид в капитала на „Марада Юръп” АД остава непроменено.

11.02.2013г.

На 11.02.2013г. е публикувано Търгово предложение от Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид към акционерите на Мадара Юръп АД  (до 05.02.2013 г с наименование „Мейфеър Груп” АД

Търговият предложител изпълнява задължението си, съгласно чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК и упражнява правото си, съобразно чл. 149a от същия закон, при  спазване на условията на ЗППЦК и Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13)

з а закупуване на 2 (два) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на „Мадара Юръп” АД. Търговото предложение е регистрирано в Комисия за финансов надзор на 10 декември 2012 г.

30.03.2019г.

Мадара Юръп АД публикува одитиран годишен финансов отчет за годината приключваща на 31.12.2018 г.

Двата централни ежедневника, в които Предложителят публикува Търговото предложение на 11.02.2013г са: Новинар (www.novinar.bg) и  Капитал Дейли (www.capital.bg)

Търгово предлагане 11.02.2013г.

07.02.2013г.

На 05.02.2013 г., с вписване 20130205103306 в Агенцията по вписванията са отразени промени по партидата на “Мейфеър Груп“ АД в съответствие с решенията на извънредното Общо събрание на акционерите от 07.01.2013 г. Промените касаят промяна фирмата на „Мадара Юръп“ АД (Madara Europe AD), промяна в предмета на дружеството,  промяна в седалище и адрес на управление и на ръководни органи. Обявен e и нов Устав на Дружеството.

04.02.2013г.

Мейфеър Груп АД назначи нов Директор за връзки с инвеститорите считано от 01.02.2013г.

28.01.2013 г.
Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2012 г.

06.12.2012 г.
На 07.01.2013 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Мейфеър Груп АД

28.10.2012 г.

Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за третото тримесечие на 2012 г.

31.05.2012

На 30.06.2012 г. ще се проведе годишно Общо събрание на акционерите на Мейфеър Груп АД.

25.04.2012 г.

Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за първо тримесечие на 2012 г.

30.03.2012 г.

Мейфеър Груп АД публикува годишен финансов отчет за 2011 г.

24.01.2012 г.

Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2011 г.

24.10.2011 г.

Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за третото тримесечие на 2011 г.

22.07.2011 г.

Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за второто тримесечие на 2011 г.

13.06.2011 г.

На 13.06.2011 г. се проведе годишно Общо събрание на акционерите на „Мейфеър Груп” АД.

11.05.2011 г.

На 13.06.2011 г. ще се проведе годишно Общо събрание на акционерите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД.

20.04.2011 г.

Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за първо тримесечие на 2011 г.

30.3.2011 г.

Мейфеър Груп АД публикува годишен финансов отчет за 2010 г.

27.01.2011 г.

Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2010 г.

27.10.2010 г.

Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за трето тримесечие на 2010 г.

26.07.2010 г.

Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за второ тримесечие на 2010 г.

12.05.2010 г.

На 12.05.2010 г. се проведе годишно Общо събрание на акционерите на „Мейфеър Груп” АД

21.04.2010 г.

Мейфеър Груп АД представи тримесечен отчет за първо тримесечие на 2010 г.

12.04.2010 г.

На 12.05.2010 г. ще се проведе годишно Общо събрание на акционерите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД.

30.03.2010 г.

Мейфеър Груп АД публикува годишен финансов отчет за 2009 г.

04.01.2010 г.

На 04.01.2010 г. се проведе Общо събрание на акционерите на „Мейфеър Груп” АД

30.12.2009 г.

Във връзка с изискванията на чл.116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.17, ал.3, т.12 от Наредба 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите за вписване обстоятелства, на 30.12.2009 г. Мейфеър Груп АД назначи Директор за връзки с инвеститорите.

15.12.2009 г.

На проведено заседание на 15.12.2009 г. Съветът на директорите на Мейфеър Груп АД прие Програма за добро корпоративно управление на дружеството.

03.12.2009 г.

На 06.01.2010 г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД.

04.11.2009 г.

На 04.11.2009 година Мейфеър Груп АД е сключило договор със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД за използване на продукта „X3News” – www.x3news.com

30.10.2009 г.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 41/30.10.2009 год., е взето следното решение:

Във връзка с подадено заявление по чл. 17, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 30, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Неофициален пазар на акции на БФБ-София АД, следната емисия акции:

- Емитент: Мейфеър Груп АД-София;

- ISIN код: BG1100012092;

- Размер на емисията: 50 000 лева;

- Брой акции: 25 000 броя;

- Номинална стойност на една акция: 2 /два/ лева;

- Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;

- Присвоен борсов код: 6MF;

- Поръчките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая.

- Датата на въвеждане за търговия е 09.11.2009 г. /понеделник/;

- Цената на въвеждане за търговия е 2.00 лв.