Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, ако на него са представени акционерите, притежаващи мнозинство от капитала на Дружеството.  При липса на такъв кворум, се насрочва ново заседание в срок до 1 (един) месец, но не по-рано от 14 (четиринадесет) дни, и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.