Дружеството е учредено на 11 август 2008 г. и регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията  на 31 август 2008 г., с наименование Мейфеър Груп АД. На извънредно общо събрание на акционерите проведено на 07.01.2013г. се взема решение за промяна на фирмата на Дружеството на „Мадара Юръп“ АД. 

Предметът на дейност на дружеството, след вписаната промяна в Търговския регистър е: инвестиране в недвижими имоти, включително продажба и покупка на недвижими имоти, инвестиции в земя, инфраструктура, жилищни и вилни имоти, придобиване на други дружества, посреднически услуги, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

 В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.

Компанията има за цел да се превърне във водещ инвеститор от висок клас в луксозни недвижими имоти по българското Черноморие.