Общото събрание на акционерите:

  1. изменя Устава на Дружеството;
  2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
  3. преобразува и прекратява Дружеството;
  4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството и определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
  5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
  6. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител;
  7. решава издаването на облигации;
  8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
  9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10.  взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;

11.  решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този Устав.